OFERTA
WYPOŻYCZALNIA MASZYN

 Strona:  1  

Regulamin wypożyczalni

Regulamin najmu maszyn i narzędzi 

Postanowienia ogólne 
Niniejszy regulamin najmu maszyn i narzędzi określa ogólne warunki oddania do użytku Najemcy przedmiotów najmu przez Wynajmującego tj. Pana Matusza Horowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Fridox z siedzibą: Drzymałowo 49,           62-067 Rakoniewice, numer NIP: 995-012-14-21, REGON 300298007, numer telefonu: 513 890 769 lub 609 410 812, e-mail: biuro@fridox.pl 

§ 1. Obowiązki Najemcy 

1. Do obowiązków Najemcy należy: 
a) dostarczenie kopii: wpisu do odpowiedniego rejestru, dowodu osobistego, drugiego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz okazanie ww. dokumentów w oryginale, 
b) przechowywanie przedmiotu najmu na oświetlonym, ogrodzonym i dozorowanym przez co najmniej jednego strażnika lub system dozoru elektronicznego, system kamer przemysłowych wraz z systemem alarmowym i systemem powiadamiania placu, a w przypadku, gdy gabaryty przedmiotu najmu na to pozwalają, dodatkowo w pomieszczeniu 
zamykanym na klucz, do którego dostępu nie będą miały żadne osoby poza upoważnionymi przez Najemcę, 
c) użytkowanie przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, warunkami określonymi w instrukcji obsługi i przepisami BHP, 
d) zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, zniszczeniem, lub utratą (w tym w wyniku działania czynników atmosferycznych) oraz podejmowanie wszelkich czynności celem zapobiegnięciu szkodzie, zwiększaniu jej rozmiaru, a także odzyskania utraconego przedmiotu najmu, 
e) niezwłoczne informowanie Wynajmującego (w formie telefonicznej lub mailowej) o zaistniałych awariach lub nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przedmiotu najmu, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od ich wystąpienia, 
f) niedokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego, 
g) nieoddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, bez pisemnej zgody Wynajmującego, 
h) utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 
i) pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz napraw wynikłych z niewłaściwej eksploatacji, 
j) dostarczenie na swój koszt sprzętu do Wynajmującego w celu wykonania przeglądu technicznego, w przypadku, gdy okres wypożyczenia wynosi więcej niż 14 dni, 
k) w przypadku zmiany miejsca, o którym mowa w § 2 pkt. 3 lit. f) i g) umowy najmu niezwłoczne, nie później niż następnego dnia po zmianie tego miejsca, powiadomienie          e-mailem na adres biuro@fridox.pl Wynajmującego o tym fakcie i podanie nowego adresu. 

§ 2. Odpowiedzialność za przedmiot najmu i opłaty dodatkowe 

1. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę. 
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji lub awarii przedmiotu najmu. Strony wyłączają możliwość obciążenia Wynajmującego jakimikolwiek kosztami lub opłatami, wynikającymi ze stosunków prawnych, w jakich Najemca pozostawał z osobami trzecimi. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody Najemcy związane z przestojem przedmiotu najmu. 
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, także przypadkowej przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji lub stwierdzenia faktu powiadomić o tym organy ścigania i Wynajmującego oraz przekazać mu kopię zawiadomienia złożonego organom ścigania. 
4. W przypadku, gdyby przedmiot najmu został zwrócony uszkodzony w jakikolwiek sposób lub niekompletny, strony postąpią w następujący sposób:
a) jeśli uszkodzenie będzie nadawało się do naprawy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kosztów naprawy, ich wysokość zostanie ustalona na podstawie faktury wystawionej przez mechanika za daną naprawę, w skład której będą wchodziły: 
-koszt zakupu oryginalnych, nowych części od producenta, przy czym koszt wyrażony w walucie obcej będzie przeliczony na PLN po kursie średnim NBP z dnia dokonania zakupu, 
- koszt robocizny mechanika. 
b) jeśli uszkodzenie nie będzie nadawało się do naprawy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej odpowiadającej wartości uszkodzonego przedmiotu najmu wskazanego w § 1 pkt. 2 umowy najmu, 
Powyższe uregulowania nie wyłączają możliwości obciążenia Najemcy odszkodowaniem oraz utraconymi korzyściami wynikłymi z braku możliwości wynajmowania przedmiotu najmu w czasie naprawy. 
5. Niezależnie od sankcji opisanych w § 2 pkt. 4 lit. a) lub b) w przypadku, gdyby przy zwrocie przedmiotu najmu okazało się, iż nosi on ślady nienależytej eksploatacji, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty następujących kar umownych: 
a) w razie stwierdzenia niezakręconego kraniku paliwa: 50 zł brutto, 
b) w razie stwierdzenia, że przedmiot najmu jest nieumyty: 150 zł brutto. 
6. W przypadku utraty przedmiotu najmu, w tym jego utraty wskutek całkowitego zniszczenia lub kradzieży, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości przedmiotu najmu wskazanej w § 1 pkt. 2 umowy najmu. Do momentu zawiadomienia Wynajmującego o utracie przedmiotu najmu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 150% stawki czynszu za każdy dzień. 
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu lub innych opłat obciążających Najemcę, Najemca zobowiązany będzie do: 
a) zapłaty odsetek maksymalnych przewidzianych przepisami prawa, 
b) zwrotu kosztów poniesionych przez Wynajmującego związanych z odzyskaniem należności od Najemcy. Dodatkowo Wynajmujący uprawniony będzie do wstrzymania się ze świadczeniem najmu i żądania zwrotu lub odebrania przedmiotu najmu od Najemcy do czasu uregulowania świadczeń Najemcy. Najemcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 
Wynajmującego związane z odbiorem przedmiotu najmu, w tym żadne roszczenia z tytułu poniesionych w związku z tym szkód. 
8. Wszystkie płatności wynikające z umowy najmu, Najemca zobowiązany jest regulować w terminie (bez wezwania, bez prawa dokonywania jednostronnych potrąceń). 
9. W każdym przypadku, gdy umowa najmu przewiduje obowiązek zapłaty przez Najemcę kary umownej, nie pozbawia to Wynajmującego prawa żądania od Najemcy naprawienia szkody w pełnej wysokości. 
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu, innych opłat obciążających Najemcę lub opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu o więcej niż 7 dni, Najemca wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych oraz danych firmy przez Wynajmującego na stronie internetowej Wynajmującego: www.fridox.pl. 

§ 3. Zwrot przedmiotu najmu 

1. Po zakończeniu umowy najmu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy Najmu: 
a) w stanie niepogorszonym, poza zużyciem będącym następstwem prawidłowego użytkowania, 
b) umyty i wyczyszczony, 
c) na swój koszt do punktu wynajmu sprzętu, mieszczącego się pod adresem: 
Drzymałowo 49, 62-067 Rakoniewice. 
2. W przypadku gdyby Najemca opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu: 
a) Wynajmujący ma prawo odebrania przedmiotu najmu z terenu, na którym się on znajduje, 
b) Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 150% stawki czynszu za każdy dzień opóźnienia, aż do momentu zwrotu przedmiotu najmu lub zapewnienia Wynajmującemu swobodnego dostępu do przedmiotu najmu na terenie, na którym będzie eksploatowany lub przechowywany i umożliwienia odebrania go, 
c) Najemca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Wynajmującego celem realizacji jego uprawnienia określonego w § 3 pkt. 2 lit. a) oraz wszelkich kosztów windykacji. 
3. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu przez Najemcę o więcej niż 14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą przedmiotu najmu przez Najemcę. W takim przypadku, niezależnie od postanowień wskazanych w § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego dodatkowej kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości przedmiotu najmu wskazanej w § 1 pkt. 2 umowy najmu. 

§ 4. Kontrola przedmiotu najmu 

1. Wynajmujący jest uprawniony do sprawdzenia stanu przedmiotu najmu, sposobu jego eksploatacji i przechowywania o każdym czasie w okresie trwania umowy. 
2. Najemca ma obowiązek zapewnienia Wynajmującemu swobodnego, całodobowego dostępu do przedmiotu najmu na terenie, na którym będzie eksploatowany lub przechowywany i umożliwienia mu sprawdzenia stanu przedmiotu najmu, a także jego 
odebrania. 
3. Najemca ma obowiązek uzyskania zgody właściciela lub podmiotu, który ma tytuł prawny do władania terenem, o którym mowa w § 2 pkt. 3 lit. f) i g) umowy najmu oraz § 1 pkt. 1 lit. k) regulaminu, umożliwiającej Wynajmującemu realizację postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności § 4 pkt. 1 i 2. 
4. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego podczas oględzin miejsca eksploatacji lub przechowywania przedmiotu najmu, że Najemca używa go w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy najmu i regulaminu, prawem lub instrukcją obsługi, bądź że pod adresami wskazanymi przez Najemcę nie znajduje się przedmiot najmu, Wynajmujący jest uprawniony do: 
a) natychmiastowego wstrzymania się ze świadczeniem najmu, 
b) odebrania przedmiotu najmu, 
c) natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy. 
5. Najemcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wynajmującego związane z odbiorem przedmiotu najmu, w tym żadne roszczenia z tytułu poniesionych w związku z tym szkód. 
6. W przypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 4 pkt. 2 i 3 Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 150% stawki czynszu przewidzianej za jeden dzień najmu, aż do momentu zwrotu przedmiotu najmu lub zapewnienia Wynajmującemu swobodnego dostępu do przedmiotu najmu na terenie, na którym będzie eksploatowany lub przechowywany i umożliwienia zabrania go. 

§ 5. Serwis 

Obsługa serwisowa przedmiotu najmu w miejscu wskazanym w § 2 pkt. 3 lit. f) lub g) umowy najmu, względnie w § 1 pkt. 1 lit. k) regulaminu, dotyczy wyłącznie maszyn budowlanych o masie własnej powyżej 1 tony, znajdujących się w odległości do 30 km od punktu wynajmu pod adresem: Drzymałowo 49, 62-067 Rakoniewice. 
W przypadku, gdy przedmiot najmu znajduje się w większej odległości, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia go na własny koszt do punktu wynajmu.

Ceny wynajmu podane brutto

 
FRIDOX
Mateusz Horowski
Drzymałowo 49
62-067 Rakoniewice
sklep i wypożyczalnia: tel. 780-043-049
domki modułowe: tel. 609-410-812
Nip: 995-012-14-21
 liczba odwiedzin: 1342547      online: 1